Reklamlar
B?Y?K PÝRAMÝT (M?. 2560 Mýsýr) Pramitler Hakkýnda Bilgiler

B?Y?K PÝRAMÝT (M?. 2560 Mýsýr) Pramitler Hakkýnda Bilgiler » B?Y?K PÝRAMÝT (M?. 2560 Mýsýr)   Büyük Piramit, Kahire'nin 10 km güney-batýsýnda, Giza'nýn dýþýnda yer alýyor.   ?ölün

Gnderen Konu: B?Y?K PÝRAMÝT (M?. 2560 Mýsýr) Pramitler Hakkýnda Bilgiler  (Okunma says 2161 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimii administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • leti: 24517
  • Karma: +3/-1
    • Profili Grntle
    • Toplist Ekle Site Ekle

B?Y?K PÝRAMÝT (M?. 2560 Mýsýr)

 

Büyük Piramit, Kahire'nin 10 km güney-batýsýnda, Giza'nýn dýþýnda yer alýyor.

 

?ölün kenarýnda, Nil Nehri'nin batýsýnda bulunan Büyük Piramit, M? 26. yüzyýlda Firavun Khufu (isminin Yunancasý Cheops) için yapýlmýþtý. 4. hanedanýn krallarý Khafre (Chephren) ve Menkaure (Mykerinos) yakýna baþka piramitler yaptýrdýlar. Bu üç yapý yüzyýllardýr insanlarý büyüleyen ve korkutan belki de en bilindik yapýlardandýr. Bu yapýlarýn korkuttuðu insanlara hak vermek gerekir. Büyük Piramit'in yüksekliði 137 metre. Yakýn bir bölgeden taþýnan ve her biri 2.5 ton aðýrlýðýnda olan 2.25 milyon kireçtaþý kullanýlarak inþa edilmiþ. Taþ bloklarýn en büyüklerinin aðýrlýðý 15.25 tonu geçiyor. Kralýn salonunun çatýsýný oluþturan granit levhalarýn aðýrlýðý ise 50.75 ton. Bütün bir yapýnýn aðýrlýðý 6 milyon tondan fazla olmakla beraber piramit modern gereçler olmaksýzýn; kazýk, kaldýraç, tekerlek ve öküzlerin çektiði kýzaklar yardýmýyla yapýlmýþ.

Buna raðmen piramit inþa edilirken inanýlmaz hesaplar yapýlmýþ. Yapay olarak düzleþtirilmiþ, mükemmel hizalý bir düzlemden sadece 2 cm'le ayrýlan bir alanda yükseliyor. Piramidin tabaný neredeyse mükemmel bir kare olduðu için dört köþesi de dik üçgenler oluþturuyor. Kuzey, doðu, güney ve batýya bakan 4 kenarýyla bir pusulayý andýrýyor. Böylesine bir mükemmelliðe ulaþma çabalarý bilinmese bile yapý mükemmel sayýlýrdý. Bu yüzden, piramidin daha ilk baþtan neden yapýldýðýný kimse bilmiyor. Kabul gören teori, buranýn firavunun mezarý olduðu ki bu doðru olabilir. Ancak ne burada, ne de diðer piramitlerde bir ceset bulunmamýþ olmasý ilginç. MS 9. yüzyýlda büyük zorluklarla Kral'ýn Salonu'na ulaþýldýðýnda boþ bir tabut bulunsa da, önceden buraya girildiðine dair herhangi bir ipucu yoktu.

Kuzey tarafýna, aþaðýdaki 46.6 metre uzunluðunda Büyük Galeri adlý dar bir pasajdan giriliyor. Burasý, yüzeyden 42.7 metre yüksekliðindeki, boþ granit lahitli Kral'ýn Salonu'na varýyor. Piramidin içinde iki boþ salon daha  bulunuyor. 1954'te piramidin hemen dýþýndaki derin bir çukurda sedirden bir tekne bulundu Bir bölümü parçalanan 43.6 metre uzunluðundaki tekne, bugün bölgedeki Solar Barque Müzesi'nde görülebilir. Hükümdarýn ölümünden sonraki yaþamýndaki seyahatlerinde kullanmasý niyetiyle civarda baþka tekneler de gömülü olabilir.

Bu üç piramit; tapýnaklarýn, firavunun eþlerine ait olduðu sanýlan minyatür piramitlerin ve papazlarla memurlarýn mezarlarýnýn bulunduðu kompleksin bir parçasý. Bu ölüler þehri, çölün kumlarý üzerinden etrafý seyreden gözcü Sfenks tarafýndan korunuyor.

Not: Konular nternet Sitelerinden derlenerek alnt yaplmtr.
BilX.Net