Reklamlar
CHANDIGARH ?EHRÝ (1955 Hindistan) Hakkýnda Bilgiler

CHANDIGARH ?EHRÝ (1955 Hindistan) Hakkýnda Bilgiler » CHANDIGARH ?EHRÝ (1955 Hindistan)   Baþkentten Great Trunk Yolu boyunca 257 km mesafededir.   Ýsviçreli mimar Le Corbusier (1887 - 1965)

Gnderen Konu: CHANDIGARH ?EHRÝ (1955 Hindistan) Hakkýnda Bilgiler  (Okunma says 2080 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimii administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • leti: 24517
  • Karma: +3/-1
    • Profili Grntle
    • Toplist Ekle Site Ekle

CHANDIGARH ?EHRÝ (1955 Hindistan) Hakkýnda Bilgiler
« : Nisan 28, 2011, 02:19:38 S »
CHANDIGARH ?EHRÝ (1955 Hindistan)

 

Baþkentten Great Trunk Yolu boyunca 257 km mesafededir.

 

Ýsviçreli mimar Le Corbusier (1887 - 1965) kimisi tarafýndan nadir ve özgün bir dahi olarak, diðerleri tarafýndansa, 20. yüzyýl mimarisinde aksak giden her þeyin sorumlusu olarak deðerlendirildi. Gerçek adý, Charles -Edouard Jeanneret olsa da o kendine Le Corbusier derdi. 1950'de, çok sayýda hayal kýrýklýðý ve yenilgiden sonra, bir þehir tasarlama amacýný gerçekleþtirme fýrsatý eline geçti. Teklif Avrupa ya da diðer bir Batý ülkesinden deðil, Hindistan'dan geldi. 1947'deki bölünmeden sonra, Punjab'ýn kuzey eyaletinin baþkenti Lahore Pakistan'a geçmiþti. Yetkililer, Punjab'ýn Hindistan'da kalan bölümüne yeni bir kent inþa etmek istedi. Bu, 1728'de Jaipur tertip edildiðinden beri, Hindistan'daki ilk þehir olacaktý. Mekan seçildi ve çalýþmalar baþladý. Ancak baþ mimarlardan biri uçak kazasýnda ölünce, Le Corbusier'e teklif götürüldü. Ýlk baþta niyet, Le Corbusier'in ana devlet binalarýný yapmasýydý. Ancak sonuçta her þey onun eseri oldu.

Bölge, Siwalik tepelerinin altýnda iki nehir arasýnda yer alýyor. Yanýnda yürüyüþ yolu olan büyük bir yapay göl yapýldý ve þehir çiçekli aðaçlarla bezendi. Geniþ bulvarlarýn böldüðü farklý bölgelerden oluþuyordu. Binalarýn bir çoðu sütunlar üzerinde yükseliyordu. Devasa Müdüriyet Binasý'ný, Konferans ve Mahkeme Salonu'nu Le Corbusier tasarlasa da, vali için inþa edilmesi planlanan saray hiçbir zaman yapýlamadý.

Le Corbusier'in gözünde canlandýrdýðý ana caddenin bir yanýnda Müdüriyet Binasý, diðer yanýnda Mahkeme Binasý yer alýyordu. ?ehrin planý  böyle çizilmiþti. Binalar ve yollar, insan boyutlarýna göre tasarlanmadýðý konusunda eleþtirilmiþti. Ýþin ironik yaný, Le Corbusier'in kulllandýðý ölçü birimi, her þeyin ölçüsünün insan olduðunu temel alan, mimarýn kendi icadý Modular idi. Chandigarh'ýn eleþtiriye maruz kaldýðý diðer bir nokta ise, çok az insanýn araba sahibi olduðu bir ülkede koca bir þehrin arabalara göre dizayn edilmiþ oluþu. Eleþtirmenlerin söylediði gibi, mimar bu þehri tasarlamadan önce ne Hindistan'ý ziyaret etmiþ ne de Hindistan'daki yaþamla ilgili bilgi edinmiþti.

?ehirde en çok ilgi çeken yapý, Yüksek Mahkeme ile sekiz mahkemeden oluþan Le Corbusier'in Mahkeme Salonu'dur. Diðerleri iki katlýyken Yüksek Mahkeme onlardan üç kat fazla olarak yapýlmýþ. 8 mahkemenin hepsinin de ayrý ayrý giriþleri var. Aralarýndaki ayýrma alanlarý, geometrik brise-soleil'le kaplý cepheden bariz bir þekilde görülüyor. Le Corbusier, bu güneþ-kýran'larý ilk 1930'larda kullanmýþtý. Binanýn önünde derin bir ýzgara görevi gören ve Hindistan iklimine uyan güneþ-kýranlar, içeride bulunanlarý güneþten korumaya yarýyordu.

Chandigarh'ta görülecek diðer yerler arasýnda, gölün yakýnýndaki gül bahçesi ve tuhaf kaya bahçesi yer alýyor.

Burayý, sosyal iþçilerden biri topladýðý ývýr zývýrlar la oluþturmuþtu.

Not: Konular nternet Sitelerinden derlenerek alnt yaplmtr.
BilX.Net