Reklamlar

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - ECK_86

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 168
106
Oğlak Burcu / Uranüs'ün Etkileri - Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:17:28 ÖS »
Çok zamanlarda düşünmeden hareket ediyorsunuz. İnatçı, radi­kal ve eksantriksiniz. İş hayatında yeni yöntemler, ilerici yenilik bul­maya bayılıyorsunuz. İyi ve denge­li bir bağımsızlık anlayışınız var. Hırslısınız, büyük sebat sahibisi­niz, yönetici yetenekleriniz de güçlü. Yeni ve atak girişimlerden kaçmıyorsunuz. Herkese eşit mu­amele ediyor, hayattaki mevkileri­ne, görevlerine, entelektüel veya kültürel düzeylerine bakmıyor, bu tür ayrımlar yapmıyorsunuz.

Davranışlarınızda adil ve eşit­likçisiniz. Hem yanınızda çalışan­lara, hem de üstlerinize karşı öy­le. Sorumluluk alabilirsiniz ve her­halde alacaksınız. Yetkili ve güç­lü düzeylere yükseleceksiniz. Ka­mu hizmetlerinde başarılı olursu­nuz. Büyük elektrik veya enerji te­sislerinde, televizyon kuruluşla­rında, elektronik imalatı veya alı­şılmadık iletişimler konularında başarılı olursunuz.

Gelecek yılların neye ihtiyaç göstereceğini görebilme yetene­ğiniz var. İnsanların ne durumda olduğunu, ilerde neye ihtiyaç du­yacaklarını biliyorsunuz, istenen amaca ulaşmak için yerleşmiş süreçlerden ayrılmaktan korkmuyor­sunuz. İyi dengelenmiş, derin bir kafanız, mükemmel mantığınız var.

107
Oğlak Burcu / Neptün'ün Etkileri - Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:16:43 ÖS »
Tedbirli ve dikkat özelli­ğiniz. Son hamleyi yapmadan ön­ce, doğabilecek bütün sonuçları iyice düşünüyorsunuz. İş hayatın­da elde edeceğiniz başarıları bu yanınıza borçlusunuz. Petrol, kim­ya, içecek gibi sıvılarla ilgili işler­deki hisse veya tahvillerinizden kâr edebileceksiniz.

Akıl yürütme yeteneğiniz sağ­lam, inancınız güçlü. Bir kere ka­rar verip, amaca giden yolun doğ­ru olduğuna inandıktan sonra, o yolu dikkate değer bir cesaretle iz­liyorsunuz. Korku denen şeyi de tanımıyorsunuz o zaman!.. Sizi tanıyanlar o korkusuzlu­ğunuzu gördüklerinde, karakteri­nizin değiştiğini, tüm tedbirleri bir yana attığınızı sanıyorlar. Büyük ticari kuruluşlar veya büyük para­larla ticari işler yapmak hoşunu­za gidiyor. Aynı zamanda kamu ve­ya özel kuruluşları yönetme yete­neğiniz de var.

Geleceği görme, fal ve Astro­loji gibi konulara ilgi duyuyorsu­nuz. Eğer gezegenler daha çok Toprak ve Su burçlarındaysa ve et­kileri uyumluysa, resim ve müzik­ten yalnız estetik zevk almakla kalmayıp, bu işlerden kazanç da sağlayabilirsiniz.

Ciddi bir insansınız. Asık su­ratlı ve sıkkın da olabiliyorsunuz. Zaman zaman melankoliye düştü­ğünüz oluyor. Bunun nedenleri gençlik yıllarına dayanıyor olabi­lir. Şu ya da bu şekilde, evinizde yer almış bir sorundan kaynakla­nabilir. Belki de babanızla ilgili ga­rip olaylardan. Güvenilir olmadığını sonradan anlayacağınız bir arkadaşınıza içi­nizi açmak yüzünden, iş hayatınız­da sorun, hatta skandal doğabilir.

Eğer Neptün ters espektler alı­yorsa, gezegenlerin çoğu Ateş ve Hava burçlarında bulunuyorsa, o zaman bu burç sizi tembel, kesin­likten uzak, kararsız, aile hayatın­da çıkan sorunlarla başa çıkama­yacak biri yapar. Eğer bilinçli bi­çimde net, objektif düşünmeye çalışır, bunu tüm işlerinizde uygu­larsanız, bü davranış size doğal gelmeye başlar, kararlı ve verile­re duyarlı biri olur, yukarıdaki so­runları o zaman yenebilirsiniz.

108
Oğlak Burcu / Plüton'un Etkileri - Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:16:01 ÖS »
Plüton Oğlak burcunda 2008-2024 yılları arasında bulunacak. Plüton’un önümüzdeki yıllardaki bu transitinde, Plüton’un, Oğlak burcunun tutuculuğu ile birleşim etkilerini, yaşayarak test etmiş olacağız. 2014’te oldukça özel konumlarla karşılaşacağız.
Nisan ve haziran aylarında, Plüton Oğlak’ta, Uranüs Koç’ta, Jüpiter Yengeç’te,
Mars ise Terazi’de konumlanarak gökyüzünde büyük kare açıyı oluşturacaklar.
Ayrıca 15 Nisan’da 2°26’ Terazi burcunda, Tam Ay Tutulması ve
29 Nisan’da 8°52’ Boğa burcunda da Kısmî Güneş Tutulması
(ama gölgenin merkezi yeryüzüne yansımayacak) yaşanacak.
Bu durumlar, kuvvetli bir enerjietkileşimi gösterir. Plüton’un Oğlak’taki gücü, Jüpiter’in her şeyi
daha da enerjikleştiren karşıt açısıyla ve
diğer uçlardaki kare açılarla çok verimli bir şekilde ortaya çıkamayabilir.
Bu etkiyi, bir devrin kapanması; yeni, sancılı bir başlangıç şeklinde yorumlayabiliriz.

109
Oğlak Burcu / Venüs'ün Etkileri -Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:13:00 ÖS »
Horoskopunuzda Venüs Oğ­lak burcunda yer alıyorsa, siz tam bir tarla kuşusunuz. En büyük za­afınız tarla kuşu gibi parlak şeyle­re konmak. Her şeyde olduğu gi­bi, kalp işlerinde de görünüşe, bu ilişkinin sosyal durumunuzu ve şerefinizi nasıl etkileyeceğine ba­kıyorsunuz. Tedbirli ve diploma­tiksiniz. Bilhassa aşkta ince duy­gulara önem vermektense, daha çok sosyal ve parasal nedenlerle evlenmeye eğilimlisiniz. Bu du­rum eşinizde bir soğukluk ve ilgi­sizlik yaratacak. Kendisi ya varlık­lı, ya da sosyal hayatın bir başka düzeyinin insanı. Ne olursa olsun, bu hayat arkadaşınız insanları sı­nıflandıran, neşesiz, ciddi biri. Yaşlarınız arasında da büyük fark olabilir. Ama siz böyle çelişkilere uyum sağlayabilen birisiniz ve bunları üstesinden gelinmesi ge­rekli durumlar olarak görü­yorsunuz.

Hesapçı, soğuk ve kayıtsız gö­rünme durumu sizde de var. Ama sebat, girişkenlik, irade ve çalış­kanlık sayesinde yaşlı kimselerin, işvereninizin veya amirinizin say­gısını kazanıyorsunuz. Sonunda sorumluluk mevkiine yükselecek­siniz. Bir gün yetki sahibi olaca­ğınız hemen hemen kesin gibi. İş ve sosyal çevrenizden pratik ka­zançlar elde etmeyi biliyorsunuz.

Bu amaçla da hep önemli mevkilerdeki insanlarla dostluk kurma­ya çalışıyorsunuz. Onlar sayesin­de pek çok avantaj elde ediyorsu­nuz. Bu avantajlar arasında, mes­lek hayatında ilerleme de sayıla­bilir. Yabancı ülkelere seyahat et­meniz mümkün. Size değerli gayrimenkul malların miras kal­ması da büyük ihtimal.

110
Oğlak Burcu / Mars'ın Etkileri - Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:12:24 ÖS »
Siz genellikle size düşmeyen sorumlulukları üstleniyorsunuz. Ama bütün bu yükleri sabırla, hırs­la, iyi niyetle taşıyorsunuz. Yavaş fakat sezgili biçimde öğrenen bir insansınız. Edindiğiniz bilgileri unutmuyorsunuz. İlahi bir yerde yaptığınız sadık çalışmalarınız karşılığında hak ettiğiniz şöhrete ve onura kavuşacaksınız.

Hayatınızın erken dönemlerin­de herhalde sizden yaşça çok bü­yük, ya da sosyal düzeyi, hayatta­ki durumu sizden çok aşağı biriy­le ilişkiniz olmuş (belki ikisi bir­den geçerli). Temelde çok cesur­sunuz. Ters aspektler yoksa atak serüvenler sizi çeker. Kendinize güveniyorsunuz. Hatta belki gere­ğinden biraz fazla bile güveniyorsunuz. Şayet Mars su ve hava gru­bundaki burçlarla ters açılar yapı­yorsa bunların tam tersi de müm­kündür. Akılcı tedbirleri hor görmeniz, yani kaderciliğiniz kazalara ya da bir sakatlığa yol açabilir. Bu özel­likle dizleriniz veya bacaklarınızın alt kısmıyla ilgili olabilir.

Sosyal hayattaki başarınız da­ha çok organizasyon ve yönetim yeteneğinizle ilgili. Kafanızdaki planlar için bol alana ihtiyacınız var. Çalışkan, malına düşkün, gi­rişken ve çok hırslısınız. Bu du­rum, açıların uyumlu olması duru­munda geçerlidir. Bu durumda ne­yi üstlenseniz başarılı olacağınız kesin. Elbette ki bu nitelikleriniz, sizi teşvik edecek kimseleri de çevrenize çekiyor.

Herhalde çok seyahat edecek, dış ticaretle uğraşacak, bilim ve ti­caretten para kazanacaksınız. Arzuladığınız serveti elde etmek için sermayenizi spekülasyona yatır­maktan hiç kaçınmıyorsunuz. Bor­sa işlerinde size büyük paralar gö­rülüyor. İster sizin planınızla ol­sun, ister olmasın hayatınızdaki en önemli dönüm noktalarından biri evlenmeniz olacak. Bu evlilik sizin sosyal mevkiiniz ve gelecek­teki istikrarınız üzerine büyük et­kiler yapacak.

Mars'ın Oğlak burcunda bu­lunması, ebeveynlerle problemi gündeme getirir. Aranızda anlaş­mazlıklar ve ayrılık olabilir, ya da annenizle babanız boşanabilir, ve­ya birinden biri erken ölebilir. Eğer Mars sizin doğumunuzda di­ğer gezegenlerin ters aspektini. almışsa, siz hayatınızda bu yuka­rıda sayılan vaatlerin hep tersiyle de karşılaşabilirsiniz. Ama ne olursa olsun, cesaretiniz, sebatı­nız ve ihtirasınızla büyük engelle­ri aşma yeteneğiniz var.

111
Oğlak Burcu / Merkür'ün Etkileri Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:10:30 ÖS »
Merkür'ün Oğlak Burcunda yer alması tedbirli olmayı öne çı­karır. Zihni faaliyetlerde bu dikkat olarak kendini gösterir. Sizin İçin hareketlilik esastır. İşiniz ne olur­sa olsun mutlaka felsefe, iş haya­tı, bilim, fizik, kimya gibi bir konu­ya ilgi duyan onunla ilgili gelişme­leri takip edersiniz. Tedirgin, bu­günkü şartlardan hoşnut değilmiş gibi bir haliniz var. Başkalarının ni­yetlerinden kuşku duyma eğilimindesiniz.

Sizde içten gelen bir merakla, en kötü kusurlarınızı saklayan bir diplomasi de var. Kusurlarınızın en belirginlerinden biri, o katı, eleştirici tavrınız. Bunu saklama­ya özelikle özen gösteriyorsunuz. Keskin zihniniz, ne kadar eleştiri­ci ve değişken olursa olsun, ge­nellikle meslek hayatınızı ve ihti­raslarınızı ilgilendiren konulara merak duyuyor. Esas olarak tutu­cu ve gelenekçi, pratik ve gözlem­cisiniz. Genel bakış açınız ciddi, çoğu zaman ayrım uygulayıcı... ya­ni... size karşı çıkanları ayırıyorsu­nuz. Farkında olsanız da, olmasa­nız da, sizde doğuştan yönetici olan birinin organizasyon yete­nekleri var.

112
Oğlak Burcu / Oğlak Burcu Aşk Hayatı
« : Ocak 08, 2013, 02:09:49 ÖS »
Oğlak Kadını

Güçlü ve gururlu
Mantıklı, ciddi, güçlü ve gururludur... Gözleri hüzünlü bakar. İlk bakışta göze çarpan bir güzelliği olmayabilir ancak baktıkça güzelliğinin farkına varılır.
Hayatlarında iş önceliklidir. Genelde bu nedenle geç evlenir. Erken yaşta evlense bile, kariyerinde kendisini destekleyecek, ayak bağı olmayacak bir eş tercih eder. Ama bu özel hayatlarının olmadığı anlamına gelmez. Sırtına ne kadar yük verilirse, o kadarını kaldırabilir güçtedir. Her zaman dengelidir.
İçgüdüsel bir sorumluluk duygusu vardır. Tüm zorluklara, şikayet etmeden katlanır. Genelde çok başarılı olur ama ilerleyen yaşlarda hâlâ istediklerini elde edememişse bunalıma da girebilir.
Sevgiye çok önem verir. Ona göre gerçek sevginin tek kanıtı sadakattir. İhmal edilmekten hoşlanmaz. Evi ve ailesi, onun için önemlidir. Zaten elde edene kadar aradığı tek şey, kendisini hayatının sonuna kadar yalnız bırakmayacağına inandığı bir erkek olacaktır.
Beceriksizliğe katlanamaz. Eşi, en az kendisi kadar pratik ve başarılı olmalıdır. Pek çok erkeğin aradığı sadakat onda fazlasıyla vardır. Fazla hassastır ve eşi sabırlı, anlayışlı davrandığı ölçüde tatmin edici cinsel yaşamları olabilir. Çok iyi bir eş ve anne olur.

Oğlak Erkeği

Ayakları yere basar
Duygularını belli etmez. Ona yaklaşabilirsiniz ama ne hissettiğini asla size göstermez. Yalnızlığı sever. Ayakları yere basar. Geçici hevesler peşinde değildir. Tutkularının esiri olmaz.
Bu olgunluğunun asıl nedeni genç yaşından itibaren, kendisinden büyük insanlarla arkadaşlık etmesidir. Erken gelen olgunluk, yaşıtlarıyla arasında uçurumlara neden olabilir.
İhtiyatlıdır, asla düşünmeden hareket etmez. Karamsar yapısına rağmen, saf ve gerçek sevgiyi yakalayabileceğine inanır. Birlikte olacağı kadının, iyi ve kötü gününde yanında olmasını ister. Aradığı, kendisi kadar güvenilir bir eştir.
Onun ölesiye bağlı olduğu kuralları, hayatı kolaylaştırdığı kadar zorlaştırabilir. En büyük sorunu hata yapmaktan nefret etmesidir. Ona, hataların da hayatın bir parçası olduğunu anlatabilecek bir kadın, fazla tedbirden kaynaklanan sert tutumunun üstesinden gelebilir.
Görgülü, ölçülü, birlikte olmaktan gurur duyacağı bir kadın ister. Hoş bir sosyal hayatı vardır. Evlendiğinde, ailesini her türlü tehdide karşı korur. Buna karşılık evinde; huzur, güven ve düzen ister. Mantıklı bir adamdır, aşkı bile mantıklı yaşar.


Aşk ve evlilik:


Sevgi dolu bir kalp taşırlar. Ancak duygularını kontrol altında tutmaya çalışırlar. Partnerine her geçen gün daha da âşık olurlar, bu arada ona olan güvenleri artar. Hemen cinsellik düşünmez; ilişkinin gelişmesini beklerler. Bazı Oğlaklar oldukça muhafazakârdır. Rahatlamak için güzel sözler duymaya ihtiyaçları vardır. Güvene dayalı bir ilişkileri olduğuna inanırlarsa ihtiraslı ve dünya iyisi bir sevgili olurlar. Çok tutumludurlar.
İlişkide istikrar ve mahremiyete önem verirler. Evlilik kararını kolay olamazlar; her şeyi kontrol ederler. Emin olduklarında ise sevgi ve saygı dolu, her konuda destekleyiyi bir eş olurlar. Evlilik onlar için ölene dek yaşanır.

113
Oğlak Burcu / Oğlak Burcu İş Hayatı
« : Ocak 08, 2013, 02:08:59 ÖS »
Sabır, disiplin, otorite gerektiren işlerde hem çalışan hem de işveren olarak çok başarılı olurlar. Adalet konusunda hassastırlar. Kurallara uyar, asla tâviz vermez ve verdirmezler. Çabukluk, yenilik, serilik gerektiren işler onlara hiç uymaz. Ayrıntıları uzun uzadıya dikkatlice incelemeye bolca vakitleri olmalıdır.

Oğlak denilince akla yöneticilik ve tek konuda uzmanlık gelmelidir. Müdür, şef, idareci, ticaret ve üretim işleri, inşaat sektörü, oto alım satımı, mühendislik, işadamı, çiftçilik gibi meslekle de başarılı olurlar. Emir ve disiplin isteyen askerlik ve çeşitli kademeleri ise çok idealdir.

Bilimsel konular, yüksek matematik ev hesap uzmanlığı, kimya, tıp ve astronomi dallan onlara uyar. Ciddi, dik kafalı ve duygusal olmamaları politikada yer edinmelerine yardımcı olur.

114
Oğlak Burcu / Ay'ın Etkileri - Oğlak Burcu
« : Ocak 08, 2013, 02:07:49 ÖS »
Duygular çok derinlerdedir. Soğuk ve donuk görünüşlüdür. İnsanlarla daima mesafeli, ölçülü ve ciddidir. Kimse ile çok samimi olma sınırına gelmek istemez. Sorumluluk almak ister. Böylece kendine güven duyar. Kendi amaçları uğruna pek çok kişiyi feda edebilir. Acımasız davranabilir. İnsanların incinebileceklerini dikkate almaz. Başkaları üstünde baskı kurarlar. Katı bir önder olur, ama kesin başarılıdır. Kimseye güvenmezler.

115
Oğlak Burcu / 2013 Yılı için Oğlak Burcu Yorumu
« : Ocak 08, 2013, 02:07:07 ÖS »
Oğlak burçları 2013 yılının ilk bir kaç ayı karamsar olmanıza neden olacak gelişmeler yaşanabilir ancak geçici bir dönem olacak.Ocak ayı emek verdiğiniz şeyleri noktalamak için acele etmemelisiniz. Arkadaşlar arasında bir toplantıda veya konuşmada sizi yanlış yönlendirmeleri ve karamsar kararlar almanıza sebep olmaları mümkündür. Bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Şubat ayında duyacağınız bir haber üzerine aşırı telaşlı davranışlara girmeniz olası. Sevgili oğlaklar, fazla acele etmemeniz ve sakin davranmanızı öneririz. Kendinizi frenlemeli ve soğukkanlı düşünmelisiniz.

Oğlaklar 2013 Mart-Nisan gibi yeni tanıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Bu kişilere fazla güvenmemelisiniz. Sosyal çevrenizle olan bağlarınızı da güçlendirmeye bakmalısınız. Gene bu dönemde bazılarınızın yurt dışı bağlantılı işleri olabileceği gibi dışarda yaşıyan bir dost veya akraba ile ilgili bir gelişmede yaşanabilir.

Mayısda sosyal yaşantınızda farklı bir imaj yaratarak, dostlarınız arasında özel bir konumda olacaksınız,iyimserliğiniz artıyor,yeni dostluklar ve getirdiği imkanlar dahilinde kararlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Geleceğe dönük projelerin netlik kazanması ile ümitleriniz tazelenecek.

Haziran gibi ailevi konularda bazı çatışmalardan uzak durmanız da yarar var. Oğlak burçları aynı zamanda bazı dedikodular nedeni ile moraliniz bozulabilir.

Temmuz Ağustos dönemi temponuz oldukça yoğun. Evinizle ilgili bazı pürüzleri gidermeye çalışacaksınız. 2013 oğlak buçları yakın akraba, arkadaş ilişkileriniz hissedilir düzeyde yoğunlaşacak. Akraba ziyaretleri yoğun dialoglarla geçecek bir dönem.

Oğlak burcu 2013 Eylül sonrası alım satım işleri için uygun bir dönem olacak satmayı düşündüğünüz bir gayrimenkul gündeme gelebileceği gibi bu mirasa konu olan bir mal satışıda olabilir.Eğer kardeşleriniz varsa gene gayrimenkul satışına bağlı olarak onlarla bir anlaşmazlık içine düşebilirsiniz bir müddet kafanızı yoracak bu olay tatlıya bağlanacak.

Eğer siz evli iseniz ekim kasım arası evinize ailenize olan bağlarınızın daha da arttığını hissedeceksiniz. Bu dönemde evinizde daha fazla vakit geçirmenizde fayda var.Yok eğer bekar iseniz partnerinizle bütünleşecek daha fazla paylaşıma gireceksiniz.Belki ailelerin tanışmasıda gündeme gelebilir.Ancak bu dönem fazla duygusal olabilirsiniz bundan dolayı beraberliğinizi bir adım öteye taşırken duygularınızla değil biraz daha mantığınızla hareket etmede fayda var.

Eğitim hayatınız devam ediyor ise kasım ayında eğitiminizle ilgili farklı planlar içine girebilirsiniz,bu okuduğunuz bölümü değiştirme isteği olabileceği gibi,mastır yapma planları da olabilir.Bu dönemde eğitimle ilgili konular gündeme gelebilir eğer eğitim hayatı devam eden çocuklarınız varsa onların okul hayatı ile ilgili uğraşlarınız gündeme gelebilir.

013 OĞLAK BURCU İŞ HAYATI

Oğlaklar için 2013 yılı iş hayatınızda yeniliklerin değişimlerin yılı,kimilerinizin ofis ortamında çalıştığı ekip değişebileceği gibi,kimileriniz kendi kendinin patronu olabilir kendi işini kurabilir,işsiz olanlar bekledikleri işe kavuşabilir.

Patronlarınızın veya otorite konumunda hayatınızda her kim varsa tüm bunların baskılarına maruz kalanlar ofis ortamındaki bazı kişiler nedeniyle kendilerini huzursuz hissedenler bu kişilerden kurtulacak. Bu yıl çalışacağınız ofis ortamı daha huzurlu olacak. Sevgili oğlaklar bu yıl iş hayatından beklentileriniz gerçekleşecek.Özellikle mart ve eylül ayları sizi mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir.

2013 OĞLAK BURCU AŞK HAYATI

Oğlak burçları 2013 yılı aşk hayatınız iniş çıkışlarla yeni heyecanlarla dolu. Aşktan yana şanslı bir o kadar da hareketli bir yıl 2013 oğlak burçu için.

Ocak ayı ile hayatınızdaki istemediğiniz şeylerden kurtulma zamanı başlıyor. Ama yok partnerinizden memnunsunuz, o zaman böyle bir ayrılık söz konusu değil.Ancak kurtulmak istediğiniz bitiremediğiniz sıkıntılı bir ilişkiden kurtulma zamanı.

Mart sonu bir davet,düğün yada arkadaş toplantısı gibi bir ortamda çok etkileneceğiniz bir kişi hayatınıza girebilir başta çok heyecan veren bu insandan kısa süre sonra kurtulmak isteye bilirsiniz.Çok sağlıklı bir ilişki yaşanmaycak sorunlu tiplerden,size sorun çıkaracak insnlardan uzak durun,zaten kısa zamanda bu ilişkiyi bitirecek hamle tarafınızdan yapılacak.

Sevgili oğlak burcu 2013 Mayıs gibi ummadığınız bir anda hayatınıza yeni biri girebilir ve güzel bir birlikteliğin başlangıcı olabilir.Mayıs sonrası dönem ikili ilişkilerde sevdiğiniz sevildiğiniz mutluluğu yakalladığınız dönemin başlangıcı olacak.
Yalnız şunu söylemekte fayda var Eylül ayına dikkat eğer evli iseniz eşinizin ailesinden kaynaklı sorunlar yüzünden ufak tartışmalar yaşanabilir.Bekar olanlar ise partnerlerinin aileleri ile tanışabilir ve ilişklerini daha ciddi boyuta taşıyabilir.

 

2013 OĞLAK BURCU SAĞLIK

Bu yıl bazılarınızın ciddi anlamda kilo problemi olabilir. Sevgili oğlaklar sağlığınıza ve uyku düzeninize dikkat etmeniz, beslenme konusunda diyetinize özen göstermeniz faydalıdır. Sevgili oğlak burçları 2013 yılında da spora bir başlayıp bir bırakmanızın da size bir faydası olmayacaktır. Sporu düzenli bir biçimde yapmaya başlamalısınız. Bel bölgenizle ilgili ağrılar ortaya çıkabilir.Sindirim sistemi ile ilgili prıblemler ortaya çıkabilir.

 

116
Oğlak Burcu / Oğlak Burcu Kadını Makyaj Önerileri
« : Ocak 08, 2013, 02:01:32 ÖS »
Oğlak burcu kadını iyi niyetli, bir o kadar da neşeli karakterlerdir. Cıvıl cıvıl olmayı severler.

Aslında oğlak burcu kadınının far ile pek arası yoktur. Onlara yapabileceğim en güzel öneri renkli kalemler olacaktır.

Özellikle gündüz makyajında mor tondaki kalemler onlara çok yakışacaktır. Gündüz makyajında far tercih etmemeleri onları sıkıntıya sokmaz. Oğlak kadının neşeli karakteri kalemlerle çıkaracağı renk armonileri bile onlara yetecektir. Kalem uygulamaları mutlaka göz üstü ve kirpik altı olarak uygulanmalı, hatta kirpik altına yapılan kullanımda dışa taşmalıdır. Göz üstüne kalem çekilirken gözün çıkış noktasından kuyruk yapılabilir. Bu onlarda hoş ve egzotik bir hava yaratacaktır.

Gece makyajında ise mürdüm tonu farlarla yapılacak gölgelemelerle mükemmel bir bakış yaratacaklardır. Allık tercihlerinde en doğal ve parlaması az pembelerden tercih etmelidirler. Eğer yanaklarda parlaklık seviyor iseler Terrecotta allıklar tam onlara göre bir makyaj malzemesidir. Maskara seçimlerini her zaman kirpikleri hacimli ve uzun gösteren şekilde seçmelidirler. Dudak tonları pudra pembesi ve pembenin oluşturduğu renk armonisinden kullanmalıdırlar. Gündüz makyajında dudaklara önem vermeli ve rujlarını her zaman yenilemelidirler.

117
Yay Burcu / Yay Burcu Ünlüleri
« : Ocak 08, 2013, 01:53:23 ÖS »
Brad Pitt, Kim Bassinger, Hülya Koçyiğit, Tyra Banks, Gülsen Bubikoğlu, Perran Kutman, Gani Müjde, Mehmet Ali Alabora, Azra Akın, Göksel, Beethoven, Merve İldeniz, Emre Aşık, Atıf Yılmaz, Fatma Girik, Fatih Aksoy, Sertab Ere-ner, Hamdi Koç, Pierre von Hoojidonk, İbrahim Kutluay, Julian-na Moore, Zeynep Tokuş, Winston Churchill, Steven Spielberg, Woody Ailen, Osho, Nostradamus, Nihat Kahveci, Britney Spe-ars, Ben Stiller, Tina Turner, Lucy Liu, Christina Aguilera, Jen-nifer Connely, Bruce Lee, Mark Tvvain, Walt Disney, Frank Zap-pa, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Frank Sinatra, Jane Austen, Emily Dickinson, William Blake, Maria Callas, Jane Fonda, Bette Midler, Tuba Unsal, Ayşe Arman.

118
Yay Burcu / Yay Burcu ve Sağlık
« : Ocak 08, 2013, 01:52:42 ÖS »
Yönetici Gezegeni: Jüpiter
Türü: Erkeksi, Pozitif
Grubu: Ateş, değişken
Yay burcu karaciğer, uyluk ve dişleri yönetir. Hareketli olan Yay insanları, gerekli fiziksel ve zihinsel egzersizleri yapmazlarsa zor hareket ederler. Bu durum özellikle kadınlarda kalça ve uylukların fazla kilo almasına neden olur. Yay burcu yükselen kişilerin fiziksel yapıları: Oldukça uzun boylu, geniş alınlı, yakışıklı tiplerdir.
Saçları genellikle kahverengi, tenleri pembe-beyazdır. Yay burcu insanlarının zayıf noktalarından biri sinir sistemleridir. Açık hava eylemlerini ve sporu çok sevdiklerinden, sinirsel enerjilerinin yüksek hem de sabırsız olmaları onların bu alanda kazaya uğramalarına neden olabilir. Güçlerini iyi kullanmaya ve dinlenmeye özen göstermezlerse hastalanabilirler. Yay'lar genellikle romatizma ağrıları çekerler. Sinirlilikten doğan hastalıklara yatkındırlar; oysa kendilerini kolay toplarlar.
Genel olarak çok yemezler. Biçimlerini korur, yaşlanıncaya dek formdan düşmez, şişmanlamazlar. Yay burcu kalça ile üst bacakları yönetir. Yay'lar romatizmaya neden olabilecek koşullarla soğuk algınlığına korunmalı, enerjilerini dengeli kullanmaya çalışmalıdırlar.

119
Yay Burcu / Yay Burcu ve Tatil
« : Ocak 08, 2013, 01:52:00 ÖS »
Yay Burcu ve Tatil, Yay Burcu ve Tatil Hakkında
Yay Burcu ve Tatil (23 Kasım - 22 Aralık)
Yönetici Gezegeni: Jüpiter
Türü: Erkeksi, Pozitif
Grubu: Ateş, değişken
Şans ve iyimserlik gezegeni Jüpiter'in yönetimindeki çok miktarda harekete, çok miktarda anlama, çok miktarda yeni keşiflere ve geniş alanlara ihtiyaç duyan Yay'lar için uzaklık ve bilinmedik, yabancı yerler son derece iyidir. Bir Yay'ı mutlu edecek şeylerden biri uzun süren bir dünya turu olacaktır. Uzak Doğu, Güney Amerika'nın ilginç ülkeleri, Guatemala, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Şili, Ortadoğu, Yeni Zelanda, Avustralya gibi yerler size uygun olacaktır.
Bir hayli enerjik ve doğaya düşkün olan Yay'lar yağmur ormanlarının derinliklerine dalmayı sevecek ve sırt çantasıyla uzak diyarlara gitmeye cesaret edecektir. Zihinsel motivasyona ihtiyaç duyan Yay'lar gittikleri yerin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerini de öğrenmek isteyecek ve öğreneceklerdir.
Heyecan ve adrenaline tutkun olduğunuzdan ve bir ateş grubu olduğunuzdan yamaç paraşütü, bungee jumping, rafting gibi etkinlikleri yapabileceğiniz yerleri de seçebilirsiniz. Binicilik, tenis ve gibi sporları da yapmak istersiniz. Büyük kanyon, çöl geçişleri de ilginizi çekecektir. Pahalı, lüks oteller yerine ilginç, ucuz, farklı bir estetiği olan, doğal güzelliklerini ve özelliklerini yitirmemiş yerler ilginizi çeker. Dağ tırmanışları, flora ve fauna açısından zengin doğal parklardaki tatil yerleri de tam size göredir.
Yay'lar keşif duygularını ve heyecanlarını gıdıklayacak yerleri isterler ve tatillerinin rotasını tamamen spontane çizmeyi tercih ederler.

120
Yay Burcu / Yay Burcu ve Diyet
« : Ocak 08, 2013, 01:51:23 ÖS »
Yönetici Gezegeni: Jüpiter
Türü: Erkeksi, Pozitif
Grubu: Ateş, değişken
Jüpiter'in şanslı çocukları Yay'lar sağlık konusunda hiç titizlenmezler. Onlar sağlıklı olarak doğduklarına ve bunun hep böyle süreceğine inanırlar. Aşırı hareketli olduklarından kilo almaları zor olsa da hayatın bütün zevklerine bolca düşkünlükleri özellikle onları orta yaşlara doğru bir kilo problemiyle vurur. Çünkü Jüpiter aynı zamanda genişlemenin de gezegenidir.

Yay kadını
Özgürlüklerine çok düşkün olduklarından, diyet bile olsa hiçbir sıkı kurala gelemezler. Bu nedenle yapacakları diyetlerin onlara tam bir özgürlük alanı sağlaması şarttır. Çok yönlü doğaları ve birkaç işi aynı anda yapma arzulan çoğunlukla her şeyin birbirine karışarak bir çorba haline gelmesine neden olur. Diyete, egzersize ve yeni bir şeye aynı anda başlarlar. Çabuk kilo vermelerine rağmen özellikle kalça bölgelerinde biriken yağlardan kilo kaybetmeleri zordur. Çünkü Yay burcu bu bölgeyi yönetir. Çabuk kilo kaybetmek isteyen Yay insanları kalori hesabı yapamayacak kadar ayrıntılardan sıkılırlar. Tek dertleri bir an önce kilo vermektir. Özellikle karaciğerlerine zarar veren alkolden kaçınmaları şarttır. Yine de yeni bir diyete ve egzersize şevkle başlarlar ve genellikle de başladıkları şeyleri bitirmek isterler.

Yay erkeği
Çok sabırsız olduklarından ve özgürlüklerine fazlasıyla düşkün olduklarından diyetlerin sınırlamaları hayli sıkıcı gelir onlara. Kırmızı etten, şekerden ve alkolden uzak durmaları zordur ama gereklidir. Yay erkeği risk almayı sever bazen sağlığı üzerine de risk alır. Yine de diyete şevkle başlar. Diyeti ona meydan okuyan bir güç olarak görür. İyimser doğası her zaman olduğu gibi diyet yaparken de yardımına koşar. Başladığı işleri muhakkak sonlandırma arzusu diyet yaparken en büyük yardımcısıdır. Yay burcu kalçalar, baldırlar ve karaciğeri yönetir. Bol meyve ve sebze, özellikle çiğ olanları tercihiniz olmalıdır. Yeşil biber, patates, incir, kuru erik, çilek, elma, armut, ve taneli tahılları tüketmek Yay burcu insanlarına hem sağlıklarını korumada hem de diyetlerini sürdürmede yardımcı olur.

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 168