Reklamlar
HİCR Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali

HİCR Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali » 15 - HİCR Bismillahirrahmanirrahim 1.    Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın    2.    Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu

Gönderen Konu: HİCR Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali  (Okunma sayısı 19405 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24517
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle

HİCR Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali
« : Aralık 20, 2010, 03:36:55 ös »
15 - HİCR
Bismillahirrahmanirrahim


1.    Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın   
2.    Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın   
3.    Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun   
4.    Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum   
5.    Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun   
6.    Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun   
7.    Lev ma te'tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn   
8.    Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin   
9.    İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun   
10.    Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin   
11.    Ve ma ye'tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun   
12.    Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin   
13.    La yü'minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin   
14.    Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya'rucun   
15.    Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun   
16.    Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın   
17.    Ve hafıznaha min külli şeytanir racım   
18.    İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübın   
19.    Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey'im mevzun   
20.    Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn   
21.    Ve im min şey'in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum   
22.    Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın   
23.    Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun   
24.    Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın   
25.    Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım   
26.    Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun   
27.    Vel canne halaknahü min kablü min naris semum   
28.    Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun   
29.    Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın   
30.    Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun   
31.    İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın   
32.    Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın   
33.    Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun   
34.    Kale fahruc minha fe inneke racım   
35.    Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın   
36.    Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun   
37.    Kale fe inneke minel münzarın   
38.    İla yevmil vaktil ma'lum   
39.    Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn   
40.    İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn   
41.    Kale haza sıratun aleyye müstekıym   
42.    İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın   
43.    Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn   
44.    Leha seb'atü ebvab likülli babim minhüm cüz'üm maksum   
45.    İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun   
46.    Üdhuluha bi selamin aminın   
47.    Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın   
48.    La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın   
49.    Nebbi' ıbadı ennı enel ğafurur rahıym   
50.    Ve enne azabı hüvel azabül elım   
51.    Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım   
52.    İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun   
53.    Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım   
54.    Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun   
55.    Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn   
56.    Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun   
57.    Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun   
58.    Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın   
59.    İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn   
60.    İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın   
61.    Felemma cae ale lutnil murselun   
62.    Kale inneküm kavmümü münkerun   
63.    Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun   
64.    Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun   
65.    Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun   
66.    Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn   
67.    Ve cae ehlül medıneti yestebşirun   
68.    Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun   
69.    Vettekullahe ve la tuhzun   
70.    Kalu e ve lem nenheke anil alemın   
71.    Kale haülai benatı in küntüm faılın   
72.    Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun   
73.    Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn   
74.    Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl   
75.    İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın   
76.    Ve inneha le bisebılim mükıyn   
77.    İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın   
78.    Ve in kane ashabül eyketi le zalimın   
79.    Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın   
80.    Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın   
81.    Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn   
82.    Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın   
83.    Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn   
84.    Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun   
85.    Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl   
86.    İnne rabbeke hüvel hallakul alım   
87.    Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym   
88.    La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın   
89.    Ve kul innı enen nezırul mübın   
90.    Kema enzelna alel muktesimın   
91.    Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn   
92.    Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn   
93.    Amma kanu ya'melun   
94.    Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın   
95.    İnna kefeynakel müstehziın   
96.    Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun   
97.    Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun   
98.    Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın   
99.    Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn   


Türkçe Meali

Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen

1.    Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın âyetleridir.   
2.    İnkar edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir.   
3.    Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler.   
4.    Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.   
5.    Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.   
6.    Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!"   
7.    "Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!"   
8.    Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.   
9.    Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.   
10.    Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.   
11.    Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.   
12.    Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.   
13.    Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar.   
14, 15.    Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi.   
16.    Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.   
17.    Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.   
18.    Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.   
19.    Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.   
20.    Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.   
21.    Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.   
22.    Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.   
23.    Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz   
24.    Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.   
25.    Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.   
26.    Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.   
27.    Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.   
28, 29.    Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti.   
30.    Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.   
31.    Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.   
32.    Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi.   
33.    İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem."   
34, 35.    Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi.   
36.    İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi.   
37, 38.    Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi.   
39, 40.    İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi.   
41, 42.    Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur" dedi.   
43.    Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.   
44.    Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.   
45.    Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.   
46.    Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir.   
47.    Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.   
48.    Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.   
49, 50.    Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.   
51.    Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.   
52.    Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve "Selam" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti.   
53.    Onlar, "Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.   
54.    İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi.   
55.    "Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler.   
56.    Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"   
57.    İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi.   
58.    Şöyle dediler: "Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.   
59, 60.    Lût'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik."   
61, 62.    Elçiler (melekler) Lût'un ailesine gelince Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.   
63.    Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik."   
64.    "Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz."   
65.    "Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin."   
66.    Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: "Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak."   
67.    Şehir halkı sevinerek geldiler.   
68.    Lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin."   
69.    "Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın" dedi.   
70.    Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik" dediler.   
71.    Lût: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi.   
72.    (Melekler Lût'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler.   
73.    Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.   
74.    Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.   
75.    Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.   
76.    O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor.   
77.    Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.   
78.    "Eyke" halkı da şüphesiz zalim idiler.   
79.    Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.   
80.    Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.   
81.    Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.   
82.    Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.   
83.    Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi.   
84.    Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.   
85.    Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.   
86.    Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir.   
87.    Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik.   
88.    Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü'minlere (şefkat) kanadını indir.   
89.    De ki: "Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım."   
90.    Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.   
91.    Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.   
92, 93.    Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.   
94.    Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.   
95, 96.    Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler.   
97.    Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.   
98.    O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.   
99.    Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Hicr Suresi Sesli Dinle





Not: Konular İnternet Sitelerinden derlenerek alıntı yapılmıştır.








« Son Düzenleme: Mayıs 13, 2013, 04:17:39 ös Gönderen: administrator »
BilX.Net

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
30383 Gösterim
Son İleti Aralık 20, 2010, 03:37:58 ös
Gönderen: administrator
0 Yanıt
40860 Gösterim
Son İleti Aralık 28, 2010, 08:57:03 öö
Gönderen: administrator
0 Yanıt
28378 Gösterim
Son İleti Aralık 28, 2010, 04:27:35 ös
Gönderen: administrator
0 Yanıt
17759 Gösterim
Son İleti Aralık 28, 2010, 04:32:08 ös
Gönderen: administrator
0 Yanıt
31481 Gösterim
Son İleti Aralık 28, 2010, 04:32:32 ös
Gönderen: administrator