ŞUARÂ Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali

En Büyük İslami Forum Sitesi/ŞUAR Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali => 26 - SUARA Bismillahirrahmanirrahim 1.    Ta sım mım     2.    Tilke ayatül kitabil mübın     3.    Lealleke banıun nefseke ella

Gönderen Konu: ŞUARÂ Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali  (Okunma sayısı 16609 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24515
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle
ŞUARÂ Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali
« : Aralık 28, 2010, 04:36:06 ÖS »
26 - SUARA
Bismillahirrahmanirrahim

1.    Ta sım mım    
2.    Tilke ayatül kitabil mübın    
3.    Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü'minın    
4.    İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn    
5.    Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn    
6.    Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun    
7.    E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım    
8.    İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
9.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
10.    Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimın    
11.    Kavme fir'avn e la yettekun    
12.    Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun    
13.    Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun    
14.    Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun    
15.    Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun    
16.    Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemın    
17.    En ersil meana benı israiyl    
18.    Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın    
19.    Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın    
20.    Kale fealtüha izev ve ene mined dallın    
21.    Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın    
22.    Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl    
23.    Kale fir'avnü ve ma rabbül alemın    
24.    Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının    
25.    Kale li men havlehu ela testemiun    
26.    Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın    
27.    Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun    
28.    Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kılun    
29.    Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın    
30.    Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın    
31.    Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn    
32.    Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın    
33.    Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın    
34.    Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım    
35.    Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun    
36.    Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirın    
37.    Ye'tuke bi külli sehharin alım    
38.    Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma'lun    
39.    Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun    
40.    Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın    
41.    Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın    
42.    Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın    
43.    Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun    
44.    Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun    
45.    Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun    
46.    Fe ülkıyes seharatü sacidın    
47.    Kalu amenna bi rabbil alemın    
48.    Rabbi musa ve harun    
49.    Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta'lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn    
50.    Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun    
51.    İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın    
52.    Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun    
53.    Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın    
54.    İnne haülai le şirzimetün kalılun    
55.    Ve innehüm lena le ğaizun    
56.    Ve inna le cemıun hazirun    
57.    Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun    
58.    Ve künuziv ve mekamin kerım    
59.    Kezalik ve evrasnaha benı israıl    
60.    Fe etbeuhüm müşrikıyn    
61.    Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun    
62.    Kale kella inne meıye rabbı seyehdın    
63.    Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym    
64.    Ve ezlefna semmel aharın    
65.    Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn    
66.    Sümme ağraknel aharın    
67.    İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
68.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
69.    Vetlü aleyhim nebee ibrahım    
70.    İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun    
71.    Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın    
72.    Kale hel yesmeuneküm iz ted'un    
73.    Ev yenfeuneküm ev yedurrun    
74.    Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun    
75.    Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun    
76.    Entüm ve abaükümül akdemun    
77.    Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın    
78.    Ellezı halekanı fe hüve yehdın    
79.    Vellezı hüve yut'ımünı ve yeskıyn    
80.    Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın    
81.    Vellezı yümıtünı sümme yuhyın    
82.    Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın    
83.    Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn    
84.    Vec'al lı lisane sıdkın fil ahırın    
85.    Vec'alnı miv veraseti cennetin neıym    
86.    Vağfir li ebı innehu kane mined dallın    
87.    Ve la tuhzinı yevme yüb'asun    
88.    Yevme la yenfeu malüv ve la benun    
89.    İlla men etellahe bi kalbin selim    
90.    Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn    
91.    Ve bürrizetil cehıymü li ğavın    
92.    Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun    
93.    Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun    
94.    Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun    
95.    Ve cünudü iblıse ecmeun    
96.    Kalu ve hüm fıha yahtesımun    
97.    Tellahi in künna le fı dalalim mübın    
98.    İz nüsevvıküm bi rabbil alemın    
99.    Ve ma edalleha illel mücrimun    
100.    Fe ma lena min şafiıyn    
101.    Ve la sadıkın hamım    
102.    Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın    
103.    İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
104.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
105.    Kezzebet kavmü nuhınil murselın    
106.    İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun    
107.    İnni leküm rasulün emın    
108.    Fettekullahe ve etıy'un    
109.    Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın    
110.    Fettekullahe ve etıy'un    
111.    Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun    
112.    Kale vema ılmı bima kanu ya'melun    
113.    İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun    
114.    Ve ma ene bi taridil mü'minın    
115.    İn ene illa nezırum mübın    
116.    Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın    
117.    Kale rabbi inne kavmı kezzebun    
118.    Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın    
119.    Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun    
120.    Sümme ağrakna ba'dül bakıyn    
121.    İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
122.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
123.    Kezzebet adünil murselın    
124.    İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun    
125.    İnnı leküm rasulün emın    
126.    Fettekullahe ve etıy'un    
127.    Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın    
128.    E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun    
129.    Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun    
130.    Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın    
131.    Fettekullahe ve etıy'un    
132.    Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun    
133.    Emeddeküm bi en'amiv ve benın    
134.    Ve cennativ ve uyun    
135.    İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym    
136.    Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn    
137.    İn haza illa hulükul evvelın    
138.    Ve ma nahnü bi müazzebın    
139.    Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
140.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
141.    Kezzebet semudül murselın    
142.    İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun    
143.    İnnı leküm rasulün emın    
144.    Fettekullahe ve etıy'un    
145.    Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın    
146.    E tütrakune fı ma hahüna aminın    
147.    Fı cennativ ve uyun    
148.    Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym    
149.    Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın    
150.    Fettekullahe ve etıy'un    
151.    Ve la tütıy'u emral müsrifın    
152.    Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun    
153.    Kalu innema ente minel müsahharın    
154.    Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn    
155.    Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum    
156.    Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym    
157.    Fe akaruha fe asbehu nadimın    
158.    Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
159.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
160.    Kezzebet kavmü lutınil murselun    
161.    İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun    
162.    İnnı leküm rasulün emın    
163.    Fettekullahe ve etıy'un    
164.    Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın    
165.    E te'tunez zükrane minel alemın    
166.    Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun    
167.    Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın    
168.    Kale innı li ameliküm minel kalın    
169.    Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun    
170.    Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn    
171.    İlla acuzen fil ğabirın    
172.    Sümme demmernel aharın    
173.    Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın    
174.    İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
175.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
176.    Kezzebe ashabül eyketil murselın    
177.    İz kale lehüm şüaybün ela tettekun    
178.    İnnı leküm rasulün emın    
179.    Fettekullahe ve etıy'un    
180.    Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın    
181.    Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın    
182.    Vezinu bil kıstasil müstekıym    
183.    Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın    
184.    Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın    
185.    Kalu innema ente minel müsahharın    
186.    Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın    
187.    Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn    
188.    Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun    
189.    Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym    
190.    İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın    
191.    Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym    
192.    Ve innehu le tenzılü rabbil alemın    
193.    Nezele bihir ruhul emın    
194.    Ala kalbike li tekune minel münzirın    
195.    Bi lisanin arabiyyim mübın    
196.    Ve innehu lefı zübüril evvelın    
197.    E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl    
198.    Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın    
199.    Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın    
200.    Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın    
201.    La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım    
202.    Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun    
203.    Fe yekul hel nahnü münzarun    
204.    E fe bi azabina yesta'cilun    
205.    E feraeyte im metta'nahüm sinın    
206.    Sümme caehüm ma kun yuadun    
207.    Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun    
208.    Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun    
209.    Zikra ve ma künna zalimın    
210.    Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn    
211.    Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un    
212.    İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun    
213.    Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın    
214.    Ve enzir aşiratekel akrabın    
215.    Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın    
216.    Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun    
217.    Ve tevekkel alel azızir rahıym    
218.    Ellezı yerake hıyne tekum    
219.    Ve tekallübeke fis sacidın    
220.    İnnehu hüves semıul alım    
221.    Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn    
222.    Tenezzelü ala külli effakin esım    
223.    Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun    
224.    Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun    
225.    E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun    
226.    Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun    
227.    İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun

Türkçe Meali

26 - Şuara
Bismillahirrahmânirrahîm

         
Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen
1.    Ta Sin Mim.    
2.    Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir.    
3.    Ey Muhammed! Mü'min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin!    
4.    Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar    
5.    Rahmân'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler.    
6.    Onlar (Allah'ın âyetlerini) yalanladılar, fakat alay edegeldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek.    
7.    Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik.    
8.    Şüphesiz bunlarda (Allah'ın varlığına) bir delil vardır, ama onların çoğu inanmamaktadırlar.    
9.    Şüphesiz senin Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.    
10, 11.    Hani Rabbin Mûsâ'ya, "Zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?" diye seslenmişti.    
12.    Mûsâ şöyle dedi: "Ey Rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarından korkuyorum."    
13.    "Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için, Hârûn'a da peygamberlik ver (ve onu bana yardımcı yap)."    
14.    "Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım."    
15.    Allah dedi ki, "Hayır, korkma! Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz."    
16.    "Firavun'a gidin ve deyin: "Şüphesiz biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz",    
17.    "İsrailoğullarını bizimle beraber gönder."    
18.    Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin."    
19.    "(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). Sen nankörlerdensin."    
20.    Mûsâ şöyle dedi: "Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken (istemeyerek) yaptım."    
21.    "Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı."    
22.    "Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir."    
23.    Firavun, "Âlemlerin Rabbi de nedir?" dedi.    
24.    Mûsâ, "O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir."    
25.    Firavun, etrafındakilere (alaycı bir ifade ile) "dinlemez misiniz?" dedi.    
26.    Mûsâ, "O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir" dedi.    
27.    Firavun, "Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir" dedi.    
28.    Mûsâ, "O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir" dedi.    
29.    Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim."    
30.    Mûsâ, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi.    
31.    Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu," dedi.    
32.    Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.    
33.    Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.    
34.    Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır" dedi.    
35.    "Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?"    
36.    Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy.Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder."    
37.    "Sana bütün usta sihirbazları getirsinler."    
38.    Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler.    
39.    İnsanlara da "Siz de toplanır mısınız?" denildi.    
40.    "Umarız, üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız" (dediler.)    
41.    Sihirbazlar gelince, Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?" dediler.    
42.    Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız" dedi.    
43.    Mûsâ onlara, "Hadi ortaya atacağınız şeyi atın" dedi.    
44.    Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz" dediler.    
45.    Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.    
46.    Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.    
47.    "Âlemlerin Rabbine inandık" dediler.    
48.    "Mûsâ'nın ve Hârûn'un Rabbi'ne."    
49.    Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım" dedi.    
50.    Sihirbazlar şöyle dediler: "Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz."    
51.    "(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz."    
52.    Biz Mûsâ'ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz" diye vahyettik.    
53.    Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.    
54.    Dedi ki, "Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur."    
55.    "Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar."    
56.    "Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz."    
57, 58.    Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık.    
59.    İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.    
60.    Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.    
61.    İki topluluk birbirini görünce Mûsâ'nın arkadaşları, "Eyvah yakalandık" dediler.    
62.    Mûsâ, "Hayır!, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir" dedi.    
63.    Bunun üzerine Mûsâ'ya, "Asan ile denize vur" diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.    
64.    Ötekileri de oraya yaklaştırdık.    
65.    Mûsâ'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.    
66.    Sonra ötekileri suda boğduk.    
67.    Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi.    
68.    Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.    
69.    Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku.    
70.    Hani o babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.    
71.    "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz" demişlerdi.    
72.    İbrahim dedi ki: "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?"    
73.    "Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?"    
74.    "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler.    
75, 76.    İbrahim şöyle dedi: "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?"    
77.    "Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur."    
78.    "O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir."    
79.    "O, bana yediren ve içirendir."    
80.    "Hastalandığımda da O bana şifa verir."    
81.    "O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır."    
82.    "O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur."    
83.    "Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat."    
84.    "Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl."    
85.    "Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle."    
86.    "Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır."    
87.    "(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!"    
88.    "O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!"    
89.    "Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka."    
90.    Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.    
91, 92, 93.    Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, "Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilecek.    
94, 95.    Artık onlar ve o azgınlar ile İblis'in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.    
96.    Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler:    
97.    "Allah'a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."    
98.    Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk."    
99.    Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı."    
100.    İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok."    
101.    "Candan bir dostumuz da yok."    
102.    Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.    
103.    Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.    
104.    Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.    
105.    Nûh'un kavmi de Peygamberleri yalanladı.    
106.    Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"    
107.    "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."    
108.    "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."    
109.    "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."    
110.    "O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!"    
111.    Dediler ki: "Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız."    
112.    Nûh şöyle dedi: "Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?"    
113.    "Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!"    
114.    "Ben inananları kovacak değilim."    
115.    "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."    
116.    Dediler ki: "Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın!"    
117.    Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı."    
118.    "Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü'minleri kurtar."    
119.    Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık.    
120.    Sonra da geride kalanları suda boğduk.    
121.    Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.    
122.    Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.    
123.    Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.    
124.    Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"    
125.    "Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."    
126.    "Öyle ise Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."    
127.    "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."    
128.    "Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?"    
129.    "İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?"    
130.    "Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız."    
131.    "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."    
132, 133, 134.    "Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının."    
135.    "Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum."    
136.    Dediler ki: "Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir."    
137.    "Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir."    
138.    "Biz azaba uğratılacak da değiliz."    
139.    Böylece onlar Nûh'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.    
140.    Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.    
141.    Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı.    
142.    Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"    
143.    "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."    
144.    "Öyle ise Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!"    
145.    "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."    
146, 147, 148.    "Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?"    
149.    "Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz."    
150.    "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."    
151, 152.    "Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin."    
153.    Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin."    
154.    "Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir."    
155.    Salih, şöyle dedi: "İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır."    
156.    "Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar."    
157.    Derken onu kestiler, fakat pişman oldular.    
158.    Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.    
159.    Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.    
160.    Lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı.    
161.    Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"    
162.    "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."    
163.    "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."    
164.    "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."    
165, 166.    "Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz."    
167.    Dediler ki: "Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!"    
168.    Lût şöyle dedi: "Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım."    
169.    "Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar."    
170, 171.    Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık.    
172.    Sonra diğerlerini helâk ettik.    
173.    Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi!    
174.    Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.    
175.    Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.    
176.    Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.    
177.    Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"    
178.    "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."    
179.    Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.    
180.    "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."    
181.    Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın."    
182.    "Doğru terazi ile tartın."    
183.    "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."    
184.    "Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının."    
185.    Onlar şöyle dediler: "Sen ancak büyülenmişlerdensin."    
186.    Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."    
187.    "Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür."    
188.    Şuayb, "Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir" dedi.    
189.    Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi.    
190.    Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.    
191.    Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.    
192.    Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir.    
193, 194, 195.    Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.    
196.    Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.    
197.    İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?    
198, 199.    Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı.    
200.    İşte böylece biz onu (Kur'an'ı) suçluların kalbine soktuk.    
201, 202, 203.    Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de, "Bize mühlet verilmez mi?" demedikçe, ona inanmazlar.    
204.    Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?    
205.    Ey Muhammed! Ne dersin; biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden) yararlandırsak,    
206.    Sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, (halleri nice olurdu?)    
207.    (Dünyada) yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.    
208.    Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.    
209.    Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.    
210.    O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir.    
211.    Zaten bu onların harcı değildir, buna güçleri de yetmez.    
212.    Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.    
213.    Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun!    
214.    (Önce) en yakın akrabanı uyar.    
215.    Mü'minlerden sana uyanlara kanatlarını indir.    
216.    Eğer sana karşı gelirlerse, "Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım" de.    
217, 218, 219.    Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.    
220.    Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.    
221.    Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?    
222.    Onlar, her günahkâr yalancıya inerler.    
223.    Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.    
224.    Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.    
225, 226.    Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler.    
227.    Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.


Şuara Suresi Sesli Dinlemek İçin Tıklayınız.

« Son Düzenleme: Mayıs 13, 2013, 02:24:18 ÖS Gönderen: administrator »
BilX.Net

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
16622 Gösterim
Son İleti Aralık 28, 2010, 04:41:16 ÖS
Gönderen: administrator
0 Yanıt
53904 Gösterim
Son İleti Mayıs 23, 2012, 12:42:43 ÖS
Gönderen: administrator